vrijdag 25 juli 2014

Een reglement van inwendige orde

Juridische informatie
Een reglement van inwendige orde

Het gebruik van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en het leven binnen de gemeenschap, vragen om enkele duidelijke afspraken en regels opdat het wooncomfort van iedere bewoner gerespecteerd zou worden. Naast de juridische regels, die neergelegd zijn in de statuten, het reglement van mede-eigendom, kan door de vereniging van mede-eigenaars een reglement van orde worden opgesteld dat leefregels oplegt over het gebruik van de gemeenschappelijke- en privé gedeelten van een appartementsgebouw.

Het opstellen van een reglement van orde kan beslist worden met een éénvoudige meerderheid (50%+1) en door middel van een onderhandse akte. Het reglement moet dan ook niet in een authentieke akte gegoten worden waardoor de tussenkomst van een notaris niet noodzakelijk is. Het reglement is tegenstelbaar aan alle bewoners en alle huidige en toekomstige eigenaars, op voorwaarde dat zij hiervan in kennis gesteld zijn bij aankoop van het kavel of bij ondertekenen van het huurcontract of achteraf via een aangetekende
brief van de syndicus.

Van de syndicus wordt verwacht, meestal opgenomen in de statuten, dat hij erop toeziet dat het reglement toegepast en nageleefd wordt maar hier wringt het schoentje. In voorkomend geval dient de syndicus, de eigenaars of bewoners die de voorschriften niet respecteren, aan te spreken. Hij doet dit het best mondeling
omdat in veel gevallen de betrokkene zich hiervan niet bewust is of de leefregels niet kent. Als dit gesprek of telefoontje geen resultaat oplevert, dan kan de syndicus de betrokken persoon aanschrijven, in eerste instantie met een gewone brief en wanneer de eerste waarschuwing niet werkt met een aangetekende ingebrekestelling.

Blijven de problemen aanhouden, dan zijn drastische maatregelen noodzakelijk. Een eerste optie is het opleggen van een door de algemene vergadering goedgekeurde privaatrechtelijke boete. Dit is een financiële sanctie die ten laste gelegd wordt van de eigenaar van het betrokken pand. Deze boete behoort nauwkeurig,
vooraf en forfaitair bepaald te zijn en er moet een zekere preventieve werking vanuit gaan.

Een tweede optie is de betrokkene oproepen in verzoening voor de Vrederechter en een laatste optie is met een mandaat van de vergadering een veroordeling te vorderen met dwangsom. Daarnaast staat de individuele benadeelde eigenaar ook vrij om zelf op te treden tegen een bewoner die de bepalingen naast zich neerlegt in overeenstemming met artikel 577-9 § 1 van het BW (burenhinder).

http://www.quimmo.be/nl/blog/syndicus-reglement-inwendige-orde-naleven-0033

Geen opmerkingen:

Een reactie posten